ถวายพระพร 2562

ไหว้ครู 2562

ตำรวจพบ นักเรียน/ครู

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

เลือกประธานนักเรียน

แข่งขันทักษะวิชาการ 2562

ประชุมผู้ปกครอง 2562

กิจกรรมฝึกอบรม อาชีพ

ทุ่งกังหันลม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์

การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาฯ

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

Content

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Sub Header

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 8 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน และนักเรียนจำนวน 103 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)

Gallery