About

ข้อมูลทั่วไป
 • โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 5ถนน –ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30210โทรศัพท์  E-Mail: mbacth@mb.ac.th    Website :  http://www.mb.ac.th สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง โรงเรียนมีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา
ประวัติโรงเรียนมัธยมบึงปรือ พอสังเขป
 • โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  7 หมู่  5 หมู่บ้านดอยเจดีย์  ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์   จังหวัดนครราชสีมา  ในเนื้อที่  55 ไร่  3 งาน   98 ตารางวา  ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้
  - ปี  2537 เป็นหน่วยโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  เปิดวันที่  16 พฤษภาคม นักเรียน    ม.140 คน  ครูอัตราจ้างจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  2 คน   มีอาคารเรียน   ชั่วคราว 1 หลัง (บริจาค)
  - ปี  2539 มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 3 ห้อง  พระอาจารย์งามรตนญาโน จัดสร้างให้ นายปริญญา ราชู  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
  - ปี  2542 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้เป็น โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ณ วันที่  13ตุลาคม  พ.ศ.  2542 และได้แต่งตั้ง นายปริญญา   ราชู  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  ผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่  368/2543  ประกาศ  ณ  วันที่  3 มีนาคม  พ.ศ.  2543
  - ปี 2545 นายปริญญา   ราชู  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  ประกาศ  ณ  วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.  2545
  -ปี 2547 นายปริญญา   ราชู  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบึงปรือ  ประกาศ  ณ  วันที่  23 ธันวาคม  พ.ศ.  2547
  -ปี 2549 นายประเสริฐ เพียกขุนทด ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปี 2551 นายคำรณ ภูมิโคกรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปี 2552 นายสมชาย หงิมเพ็ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปี 2554 นายบำรุง  แก้วประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปี 2557 นายประจักษ์ เชษฐขุนทด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปี 2558 นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปี 2559  นายสุพล  สืบเพ็ง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  -ปัจจุบัน  นายจิติวัฒนา  ศรีคราม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ