ถวายพระพร

ประชุมผู้ปกครอง 2562

วันไหว้ครู 2562

แข่งขันทักษะวิชาการ 2562

เลือกประธานนักเรียน 2562

One Police One School

เรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมฝึกอบรม อาชีพ

คณะครูเข้าร่วมโครงการ

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในอนาคต ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 8 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน และนักเรียนจำนวน 109 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)

Gallery